لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
325 نامشخص - - - - - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه 60 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد